X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

سامانه بازاریابی فایل تک روم

مسمومیت نیتراتی نشخوار کنندگان


لینک دریافت فایل خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  قابل ویرایش پرینت

تعداد صفحات: 18

 

مسمومیت نیتراتی نشخوار کنندگان

مقدمه: نیترات ترکیبی شیمیایی صورت طبیعی ساختار بدن موجود زنده تولید میشود.برای گیاهان منبع مهم نیتروژن پروتئین سازی بحساب اید.برای باکتریها عنوان منبع نیتروژنی استفاده میشود. باکتریهای دستگاه گوارش تک معده ایها نشخوار کنندگان (چند معده ایها) نیترات موجود اب غذای مصرفی استفاده میکنند تغییراتی ایجاد میکنند نیتروژن قابل استفاده ساختن پروتئینها باشد. تغییرات یکسری واکنشهای احیایی است. مسیر واکنشها ترکیبات دیگری تولید میشوند همگی متابولیتهای نیترات بحساب ایند. مهمترین انها میتوان نیتریت-No2 یون امونیوم +Nh4 ذکر کرد.در طول ترجمه مسئله مسمومیت نیتراتی اشنا شوید.

نیترات خودش مضر نیست نیتریت سم است.نیترات بکمک انزیم نیترات ردوکتاز نیتریت تجزیه میشود.این انزیم گیاهان وجود دارد.برخی گونه خاص باکتریایی بافتهای بدن پستانداران انزیم دارند. ترتیب میتوان نتیجه پیشگویی کرد احیای نیترات نیتریت همانگونه شکمبه سکوم قابل انجام بافتهای گیاهی سیلوها انجام پذیر است. دامهای نشخوار کننده اسبها نسبت غیر نشخوار کنندگان مسمومیت نیتراتی حساسترند. بیش 50 مرگ  در نوزادان(انسان) امریکا اروپا بخاطر مسمومیت نیتراتی گزارش شده خاطر الودگی اب مصرفی سطوح بالای نیترات بوده {امار مربوط زمان نوشتن مقاله میباشد}. یکی مواردی باید مورد نیترات نیتریت توجه داشت عمل متقابل همکاری انها منابع پروتئینی منجر تولید یک ترکیب قوی سرطانزا نام نیتروز امین میگردد واکنش نیازمند انزیم نیست شرایط اسیدی انجام میگیرد( شرایط محیط معده). هر چند تشکیل نیتروز امین شکمبه محدود ولی سیلوی علوفه گراس سیلوی ذرت شناسایی شده است.اگر چه کنون مدرکی وجود ندارد ولیکن انتقال نیتروز امین شیر میتواند سلامتی انسان مهم باشد.  نیتروزامین فاصله زمانی پختن گوشتهای باکون حاوی نیترات تشکیل میشود.به ترتیب جایگزینهایی افزودنیهای نیتراتی رشد باکتری کلوستریدیا بوتولینوم جلوگیری میکند جستجو شده اند.

 عمده منبعی نیترات معده انسان میرسد بزاق است، محدودیتهایی مورد افزودنیهای نیتراتی نیتریتی فراورده گوشتی استفاده میشود اعمال شده وهنوز جای بحث توجه دارد .

اخیرا نشان داده شده اضافه سازی چربی کره ترشح نیتروزامین جلوگیری میکند احتمالا تشکیل rats بخاطر ممانعت فعالیت نیترات ردوکتاز باکتریایی معده است.

تجمع نیترات گیاهان علوفه ای:

بسیاری غذاهای انسان شامل چغندر، اسفناج ، 7/0  5/1% مربوط ازت نیترات (No3-N)  میباشد.(این سطح تحمل نیترات گاو 15/0 45/0 درصد میباشد مقایسه کنید).بعضی گونه گیاهی مخصوصا مشهور تجمع دهنده نیترات هستند.این علوفه شامل یولاف - سورگوم- ذرت - جانسون - گراس - کاه گندم تعدادی علفهای هرز همانند: pigweed, thistle, lambsquarter, bindweed, wireweed, ragwee  و حتی جلبکها میشوند.

انتخاب اصلاح ژنتیکی تولید نژادهای کم جمع کننده نیترات علوفه موفق بوده اگرچه عموما تولید مقدار عملکرد کاهشهایی داشته است. حدس زده میشود نیترات ردوکتاز بخشی کلروپلاست گیاهی باشد.. چون نیتریت گیاه سمی پس نیترات ردوکتاز اولین مرحله NADPHکنترل میشود.{معمولا سیستمهای انزیمی چند محصول پی درپی تحت نظارت انزیمهای متوالی تولید میشوند یکی محصولات (معمولا اولین اخرین محصول) یک سیستم فیدبکی عمل انزیم سرعت شدت تولید محصولات اعمال کنترل میکند}.نیترات جذب شده نیتریت احیا میشود سریعا تنها شرایط فعال بودن فوتو سنتز وساخت کربو هیدرات گیاه جهت پروتئین سازی محصولات دیگر تبدیل میشود.در شرایط خشکسالی ، سایه کمبود مواد مغذی<< هرکدام کاهش فوتوسنتز کاهش سنتز پروتئین باعث میشوند>> جذب نبترات همچنان ادامه دارد ولی بدلیل اینکه پروتئین سازی مصرف نمیشود پس بافتهای گیاهی تجمع میابد. بطور قطع جذب نیترات شرایط خشکسالی معتدل بیشتر جذب شرایط خشکسالی شدید است.در شرایط خشکسالی معتدل گیاه جذب نیترات طول شب ادامه میدهد ولی شرایط نور روز برگهاپژمرده شده وکاهش جذب نیترات پی دارد. درمان علفکش 2,4-D {که مصرف محدودتر شده است}تجمع نیترت برگ بعضی گیاهان افزایش داده برخی گیاهان کاهش داده است.تنها شرایطی مه گیاه بخاطر حشرات اسیب ببیند تخریب سلامتی برایش پیش بیاید تجمع نیترات سطوح خیلی بالا رخ خواهد داد.

گیاهان زنده نیترات کمک مایعات رطوبت خاک جذب میکنند وبرای احیا جهت بیوسنتز امینها وپروتئینها پایگاههای فوتوسنتز منتقل میکنند.در هر حالی گیاه اب جذب کند نیترات جذب میشود. شبیه حیوانات نیترات گیاهان سمی نیست حالیکه نیتریت سمی است. نیترات میتواند احیاهای بعدی بافتهای گیاهی ذخیره شود بالاترین سطح خود ساقه( کاه ) برسد.مقایسات نشان داده اند جذب کود نیتراتی جذب کود امونیومی بیشتر البته احتمالااین تفاوت غلظت نیترات خاک وابسته نه تفاوت متابولیسم انها.اضافه کردن برخی منابع نیتراتی (N Serve ) دیگر ترکیبات شیمیایی  به خاک تبدیل امونیوم نیترات کند نماید میتواند تجمع نیترات گیاهان بکاهد. طریقه کوددهی کود خاک اضافه شود اب ابیاری حل گردد مقدارجذب تغییرنداده است.استفاده مستقیم کود امونیومی نسبت نیترات مقدار استفاده ATP گیاه کاسته برمقدار تولید افزوده است.در حقیقت ازاد شدن اهسته امونیوم ترکیبات حاوی امونیوم مثل بیورت(biuret ) محتوای شکر چغندر قند افزایش داده است. چون گراسها بوژیه نسبت لگومها سطوح بیشتری ازت کود جذب میکنند ترتیب مسئله تجمع نیترات وحله اول مورد گراسها باید مورد توجه قرار گیرد.لگومها سطوح بالای کوددهی ازت الی غیر الی نیترات خود جمع میکنند.

غلظت نیترات گیاهان بستگی تولید توزیع ماده خشک گیاه دارد.عموما برگها دانه غلظتهای بسیار کمتری نیترات مقایسه ساقه کاه دارند.در مقایسه گیاهان جوان یکساله گیاهان چند ساله مسنتر(annual, young plants vs perennial plants ) گیاهان چندساله مقدار نیترات کمتری خود دارند. گیاهان چند ساله  ومسن سیستم ریشه پایداری خود توسعه داده اند انرژی اختیار خود وحله اول رشد اندامهای هوایی پروتئین بالاتری( نسبت ریشه) دارند استفاده میکنند همچنین انرژی خود رقیق کردن (کاستن مقدار غلظت )نیترات توده قابل توجه علوفه کار میگیرند. ظرفیت ریشه گیاهان


<< 1 2 3 4 5 ... 33 >>