X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

سامانه بازاریابی فایل تک روم

تحقیق پل ساختار


لینک دریافت خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش اماده پرینت )

تعداد : 11 صفحه


 قسمتی متن : 

 

 مقدمه :

این مقاله بحث بررسی پیرامون انواع پل ساختارشان پرداخته است. شما مقاله انواع پل تیری, پل قوسی, پلهای زیرقوسی پل معلق اشنا خواهید شد. علاوه که نیروهایی که پلها تاثیر گذارند خواهید شناخت. عکس پلهای معلق, پلهای تیری پل قوسی زیر قوسی تماشا خواهید کرد. مقاله زبانی ساده قابل فهم بررسی پلها پردازد. امید رضایت شما قرار گیرد.بدون شک حال پلی دیده اید احتمال زیاد یکی انها عبور کرده اید. حتی اگر شما تخته کنده درخت جلوگیری خیس شدن خود اب قرار دهید واقع شما یک پل ساخته اید. حقیقتا پل همه جا وجود دارند واقع یک بخش طبیعی بدیهی زندگی روزمره ما تشکیل دهند. یک پل مسیری مانع ایجاد کند که موانع تواند رودخانه, دره, جاده, خطوط راه اهن ... باشد.در مقاله ما سه نوع اصلی پل مطالعه بررسی قرار خواهیم داد که شما توانید بفهمید که هرکدام چگونه کار کنند. نوع پل بکار رفته یک مکان نوع مانع موجود انجا بستگی دارد. معیار اصلی تعیین نوع پل وسعت گستردگی مانع باشد. چه مسافتی میان طرفین مانع وجود دارد؟ مسئله, فاکتور اصلی تعیین نوع پلی که قرار محل احداث شود. سپری شدن زمان و  مطالعه مقاله علت متوجه خواهید شد.  

 

پل قوسی

یک پل قوسی سازه شکل نیم دایره که هر طرف نیم پایه  (پایه جناحی) قرار دارد. طراحی قوس طوری که طور طبیعی وزن عرشه پل نیم پایه منتقل منعطف کند.

فشار

پلهای قوسی همواره تحت فشار قرار گرفته اند. نیروی فشاری همواره امتداد قوس سمت نیم پایه وارد شود.

 

کشش

کشش یک قوس ناچیز قابل اغماض است. خاصیت طبیعی خمیدگی قوس توانایی پخش نیرو بیرون, طور قابل ملاحظه ای  تاثیرات کشش قسمت زیرین قمس کاهش دهد. هرچند زیاد شدن زاویه خمیدگی ( بزرگتر شدن نیمدایره قوس) تاثیرات نیروی کششی افزایش یابد.

 

همانطور که اشاره شد, شکل قوس تنهایی موجب شود که وزن مرکز عرشه پل پایه جناحی منتقل شود. مشابه پلهای تیری محدوده اندازه پل مقاومت پل تاثیر گذاشته نهایت چیره خواهد گشت.

*** سه نوع اصلی پلها موجودند: پل تیری پل قوسی پل معلق

تفاوت عمده سه پل فاصله دهانه پل است. دهانه, فاصله بین پایه ابتدایی انتهایی پل, اعم اینکه ستون, دیوارهای دره پل باشد. طول پل تیری مدرن امروزه 200 پا (60متر) تجاوز نمی کند. حالی که یک پل قوسی مدرن 800 1000 پا (240 300 متر) همو رسد. پل معلق 7000 پا طول دارد.چه عاملی سبب شود که یک پل قوسی بتواند درازای بیشتری نسبت پل تیری داشته باشد؟ یک معلق بتواند تقریبا 7 برابر طول پل قوسی داشته باشد. جواب سوال زمانی بدست اید که بدانیم چگونه انواع پلها دو نیروی مهم فشاری کششی تاثیر پذیرند.

نیروی فشاری : نیرویی که موجب فشرده شدن کوتاه شدن چیزی که عمل کند شود.

نیروی کششی : نیرویی که سبب افزایش طول گسترش چیزی که عمل کند, گردد.

در زمینه توان فنر عنوان یک مثال ساده نام برد. زمانی که زمین فشار دهیم دو انتهای نزدیک کنیم, واقع ما را متراکم سازیم. نیروی تراکم فشاری موجب کوتاه شدن طول فنر شود. اگر دو سر فنر یکدیگر دور سازیم, نیروی کششی فنر ایجادشده, طولفنر افزایش دهد.نیروی فشاری کششی همه پل وجود دارند وظیفه طراح پل که اجازه ندهد نیروها موجب خمش گسیختگی گردد. خمش زمانی اتفاق افتد که نیروی فشاری توانایی شئ مقابله فشردگی غلبه کند. بهترین روش موقع رویارویی نیروها خنثی سازی,پخش انتقال انهاست. پخش کردن نیرو یعنی گسترش دادن نیرو منطقه وسیع تری چنانکه هیچ تک نقطه مجبور متحمل شدن بخش عمده نیروی متمرکز نباشد. انتقال نیرو معنی حرکت نیرو یک منطقه غیر مستحکم منطقه مستحکم است, ناحیه که مقابله نیرو طراحی شده منظور گردیده است. یک پل قوسی مثال خوبی پراکندگی حال انکه پل معلق نمونه بارز انتقال نیروست.  

پلهای تیری : یک پل تیری, اساسا یک سازه افقی مستحکم که دو پایه نصب شده پایه ها, هر یک انتهای طرفین پل قرار دارند. وزن پل هرگونه وزن اضافی دیگر که پل اعمال شود, مستقیما توسط پایه تحمل شوند.

فشار : نیروی فشاری خود بالای عرشه پل جاده نمایان سازد. نیرو موجب شود که بخش بالایی عرشه کوتاه- تر گردد.

کشش : برایند نیرو فشاری بخش بالایی عرشه ایجاد نیروی کششی بخش پایینی عرشه پل منجر شود. کشش موجب افزایش طول بخش پایینی پل شود.

پراکندگی : بسیاری پلهای تیری که شما توانید انها بزرگراهها بیابید, تحمل بار  تیرهای بتونی فولادی بهره گیرند. اندازه تیر بویژه ارتفاع تیر حسب مسافتی که تیر دارد محاسبه شود.با افزایش ارتفاع تیر, مقدار مصالح بیشتری پراکنده کردن کشش نیاز است. طراحان پل ایجاد تیر بلند شبکه فلزی خرپا بهره گیرند. خرپا تیر استحکام داده توانایی پخش کردن نیروی فشاری کششی افزایش دهد. زمانی که تیر شروع متراکم شدن کند, نیرو میان خرپا پخش شود. غیر خلاقیت موجود خرپا, پل تیری میزان طول خود محدود است. افزایش طول اندازه خرپا بایست افزایش یابد زمانی که خرپا نقطه رسد که دیگر نمی تواند وزن خود تحمل کند.


<< 1 ... 29 30 31 32 33