X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

سامانه بازاریابی فایل تک روم

مرتبه اموزش پرورش تولید علم


لینک دریافت فایل خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  قابل ویرایش پرینت

تعداد صفحات: 7

 

مرتبه اموزش پرورش تولید علم (تعلیم تربیت )

تربیت ایران باستان سه منظور بوده است:

۱- خدمت اجتماع.

۲- خدمت خانواده رفع مسئولیت پدر مادر.

۳- بهبودی حال برتری دیگران.

بنابراین میتوان گفت که هدف اساسی همان تربیت دینی اخلاقی که صورت انجام دادن وظایف خانوادگی اجتماعی پیشرفت شخصی تحقق یابد. سازمان اموزش پرورش طی چندین هزار سال یک حال نبوده پس نمیتوان گفت که سازمان واحدی دوره وجود داشته اما خانواده اتشکده اموزشگاههای دربار مراکز مهم تعلیم تربیت دوره شمار امده اند. دورهی ساسانی دانشگاههایی نظیر جندی شاپور مراکز افزوده شود. دانشگاه جندی شاپور که قرن سوم میلادی دستور اردشیر بابکان تاسیس کتب علمی ادبی که هند یونان اورده بودند پهلوی ترجمه کردند پزشکانی یونان تدریس دانشگاه کار گماشتند. دانشگاه اواخر قرن سوم هجری وجود داشت یکی مراکز بزرگ علمی فرهنگی روزگار بود. کودک پنج سالگی خانواده میان زنان تربیت میشد اموزش دینی علوم فنون سن هفت پانزده سالگی که سن تمیز عقلی نامیدند انجام میگرفت. روش عمده اموزش پرورش، شفاهی حفظی تلقینی گاه مطلوب نادرستی کودکان تلقین میکردند. طور مثال اطفال تلقین میشد که شاه خواست خدا موهبتی الهی تخت سلطنت نشسته نمایندهی او زمین برحسب اراده او امور کشوری سامان میدهد. بنابراین همگی باید چشم حکم گوش فرمان او نهند او حد پرستش دوست بدارند. اموزش پرورش که شمه بیان کردیم بیشک دارای محاسنی که مهمترین انها توان ایجاد روحیه گذشت سعه صدر علاقه علوم فنون نام برد دو جنبه سبب که مردم سرزمین دوره تاریخ، امپراطوری بزرگی ایجاد ارائه کنند پیشبرد دانش هنر سهیم باشند. اما سوی دیگر نظام تربیتی ایران باستان ویژه سالهای پیش ظهور دین اسلام دارای عیب که مهم تر همه طبقاتی بودن اموزش پرورش ایجاد روح فرمانبرداری قدرتمندان پیروی کورکورانه حاکمان میتوان ذکر کرد. نوع تعلیم تربیت ستمگریها تندرویهای حاکمان دورهی ساسانی، سقوط سلسله منجر ایرانیان پذیرش دین جدید اماده ساخت. (۸)

تعلیم وتربیت اسلام:

تعلیم تربیت اسلامی نزول قران تولد یافت پیامبر اسلام (ص) که پروردگار او نیکی تربیت کرده بود، معلم مربی شد. توالی دو رویداد میمون مبارک پرده یک راز برمیدارد اهمیت بسیار بالا کلیدی بودن دو عنصر برنامه معلم مجموعه نظام تربیتی اسلامی است. سخن هرگز معنی سبک انگاشتن دیگر عناصر نیست بلکه دقیقا تاکید نکته که دو یعنی برنامه معلم حکم عود استوار خیمه بلندند. معلم، نقش برگشت ناپذیر غیر قابل انکاری چرخه اموزش ایفا کند، معلم کانونی که چرخه اموزشی محور چرخد قوام دوام چرخه موقعیت جایگاه معلم بستگی دارد. همین دلیل معلم مقام رفیع وارزشمندی خود اختصاص داده است. رو روایات مستندات دینی ما، نقش معلم جایگاه وی طور جدی تاکید شده کار او همانند نقش پیامبران مصلحان الهی شمرده اند. مسلمانان بحثهای جستجوگرایانه خود قران که اولین مهمترین سند مدون تعلیم تربیت اغاز کرده اند همین منبع که دروازه علوم دانش معنی عام کلمه، که اعم علوم شرعی مذهبی نیزدستاوردهای مادی تجربی انان گشود. مقصود که مسلمانان الهام قران ویژه اولین ایات وحی، زمینه علوم معارف بشری یک بینش دیدگاه کاملا تازه سابقه رسیدند مساله اتحاد وحدت علوم بود. بینش، علوم ودانش مختلف همه یک منبع، که همان فیض بخشی خواست الهی سرچشمه گیرند؛ بنابراین نه تنها یکدیگر تضاد نیستند بلکه همانند هستند بدین سان برنامه محتوای اموزش اسلامی متاثر دو عنصر دو مقوله شناخت بوده شواهد تاریخی، حداقل قرون اولیه خوبی موید است. اما برخی ضرورتهای زمانی مکانی همچنین زیربنایی بودن مسائل دینی موجب دانش اولویت قرار گیرد توجه بیشتری مبذول شود. بعد علم حدیث تفسیر فقه اضافه گاه نوبت علوم ادبی رسید اموزش تدریس علوم اکتسابی اعم نظری تجربی تاخیر وارد برنامه درسی نظامی تربیتی اسلام شدند. جمله علوم که اوایل ظهور اسلام برنامه درسی افزوده شده تاریخ، روانشناسی، جامعه شناسی، اخلاق، زبان شناسی، جغرافی، منطق جز انها باید نام برد. همچنین تعلیم تربیت که نخست درسهایی همچون فلسفه، اخلاق، روانشناسی شاید منطق مورد بحث دقت نظر قرار گرفت وبه تدریج راه دستیابی هویت مستقل خود گام برداشت. بحث علوم طبیعی تجربی عنوان جزیی مواد درسی، ما برانیم که احتمال قوی دانش شیمی زودتر دیگر دروس وارد برنامه اموزشی شده ارتباط حوزه درسی امام صادق(ع) مدینه بوده است. پس شیمی تدریج دانشهای دیگری همچون ریاضیات، نجوم، فیزیک، پزشکی عرصه برنامه اموزشی درخشیدند نوابغ اندیشمندان بزرگی سوی خود فرا خواندند. محمدبن موسی خوارزمی، محمدبن زکریای رازی، ابوعلی سینا، حسن بن هیثم، ابوریحان بیرونی، عمر خیام، بهاء الدین عاملی دهها نام دیگر که نه تنها تاریخ علم، که جامعه انسانی وامدار انهاست. جمله اند. پیشرفت سریع مسلمانان زمینه علوم یک معجزه شباهت داشت. «تاثیر فرهنگ اسلامی پیشرفت علوم ریاضی طب شیمی شواهد بسیار دارد حتی قرون سیزدهم ترجمه متون اسلامی مشروح انها مدارس عامی اکسفورد،با شوق علاقه دنبال شد».(۹)

به ترتیب اواخر قرن سوم نیمهی قرتن پنجم هجری تقریبا همه دانشمندان همه شاخه های


<< 1 2 3 4 5 ... 33 >>