X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

سامانه بازاریابی فایل تک روم

مدیریت توسعه داخلی


لینک دریافت فایل خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  قابل ویرایش پرینت

تعداد صفحات: 27

 

مدیریت توسعه داخلی یک سیستم اطلاعاتی کمپس

هدف:نشان دادن اینکه چطور ترکیب یک پروژه نرم سخت مدیریت تغییرروش شناسیها خوبی توسعه داخلی یک سیستم اطلاعاتی کمپس هدایت کند.

طراحی-روش شناسی-راه حل: بررسی یک نمونه روش شناسیها مدیریت ساختارهایی که توسعه هدایت کرده نشان داده شده .

یافته‌ها:بکاربردن یک ترکیبی روش توسعه سیستمهای پویا، شکل‌گیری سریع نمونه اصلی، prince 2 روش شناسیهای سیستمهای اسان چکلند(chchland) تغییر مدیریت کمک کرد یک محصول مسیر براورد کردن نیازهای مصرف کننده توسعه یابد، ارزشی پول ایجاد کرد وبه موقع تحویل داده شد.

استنباطهای عملی: تحقیق نشان دهد که مزایای روشهای رسمی که توسط prince ابداع تواند یک محیط اسانتر که نیازهای مصرف کننده گروههای کاری تولید کند.

نواوری/ ارزش:مدارک شواهد گسترده‌ای وجود دارد که نشان دهد نصف بیشتر همه پروژه‌های IT شکست خوردند تحقیقهای عمومی اسانتری موفقیت ضروری هستند. تحقیق باید مدیران پروژه برنامه، اسپانسرهای سطح بالا، توسعه دهنده‌های نرم افزار متخصصان قابلیت مصرفی علاقمند کند.

کلمات کلیدی: یادگیری ، مدیریت پروژه، مدیریت تغییر.

مقدمه:

دانشگاه اغلب فرایندهای کاری مشخص فاکتورهای دموکراسی محل کار سنتی تکیه می‌کنند همچنین برابر تغییرات بسیار غیر قابل نفوذ باشند(Duke.2002). بنابراین توسعه داخلی IT اغلب یک ضرورت است. علاوه این، یک ممیزی اخیر Jisc گزارش می‌دهد که 67 صد فعالیت توسعه محیط یادگیری مدیریت شده uk (Mlt) دادخلی بوده است. هر حال، مدارک گسترده ارائه شده که نیمی بیشتر پروژهای IT شکست خوردند، داناییهای بدست امده نشان می‌دهد که توسعه نرم افزار داخلی ریسک است. مثالJISC هشدار می‌دهد که:

این که واقعیت غم‌انگیز که اکثرپروژها، بخصوص انهایی که شامل سیستمهای اطلاعاتی می‌شوند،تا طزو عینی برسند چه شکست مواجه می‌شوند. اکثرنواقص دلایل زیر است:

ضعف تشخیص پروژه، مقیاسهای زمانی غیر واقعی، مقیاسهای زمانی که بسیار طولانی هستند، پرسنل نامناسب، نقص درمدیریت انتظارت کاربرد نقص مدیریت تغییر مورد نیاز.

برای بهبود بخشیدن ریسکها، مدیران پروژه، باید بپذیرند که اداره کردن یک پروژه یک مسئله الزامات موقعیت محل ازمایش کند ومناسبترین راهای سیاستها مدیریت تغییر، مدیریت پروچه توسعه انتخاب کند. روش شناس معمول بخش عمومی PRINCE 2 باشد که کنترل مطلوب است. فرض ما اینست که اگر چه PRINCE 2سودمند اما بهترین راه نیست:

... اکثر پروژه‌ها بدلیل انکه بطور کار امدی مدیریت نمی‌شوند شکست می‌خوردند مهمترین پیچیده‌ترین جنبه‌وظیفه مدیریت اداره‌روابط مردم است.

بنابراین، روشهای گوناگون سیستمهای نرم متمرکز مردم نیاز دارند که درنظام PRINCE 2 ادغام شوند. شسرح نکته، خواننده‌ها مسیر اداره‌توسه داخلی یک MLE هدایت کنیم.

روش ساسکس یم MLE کمپس که توسط یک تیم کوچک توسعه داخلی موفقیت رساند. سرویس مطمئن وب دستیابی خصوص پروسهای کری اکادمیک اجرایی، ثبت انلاین (مستقیم) پردازش اجرای زند، ابزارهای هزینه یک تحقیق، عناصرکتابخانه‌ای ویژه- موضوع اطلاعات ویژه دانش‌اموز پشتیبانی می‌کند. متن راه حلهای مدیریت پروژه، تغییر توسعه که امکان توسعه سریع موفق بوده‌اند مرور کند.

این تحقیق پایه ترتیب زمانی زیر نباشده است: اول متن سازماندهی شده شرح می‌دهیم، مفاهیم ضمن طراحی مشخص می‌کنیم؛ بعد ، سمت بوجه‌ها، نظام منابع انسانی رویم؛ وجود مطلع کنند؛ بخش پایانی ما ساختارهای پشتیبانی شرح می‌دهد پند اخر خطاب مدیران برتر متن سازماندهی شد، مفاهیم طراحی ان:

استراتژی فرهنگ سازمانی باید ساختارهای پشتیبانی، فرایندهای کاری تکنولوژیها تعیین کند. بخش ما سازمان اهداف ان، ساختار IT سازمانی مابع IT موجود ر امعرفی می‌کنیم ونشان می‌دهیم که عوامل چگونه اهداف ما تاثیر ‌گذارند.

شاتوک(2003) دانشگاه ساسکس واسط گروه


<< 1 ... 3 4 5 6 7 ... 13 >>